324434 580 انتقاد از تبعیض وزارت علوم، حمایت از اقدامات دولت

دکتر محمدعلی آتش‌سودا*؛ اختلاف نظر دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت علوم بر سر حذف رشته‌محل‌های دانشگاه آزاد اسلامی در چند روز اخیر به اوج خود رسیده اســت. ماجرا از این قرار اســت که وزارت علوم ابتدا حدود ۲۹۰۰ رشته‌محل را از دفترچه‌ی سازمان سنجش حذف کرد و بعد از اعتراض مسئولان دانشگاه آزاد اسلامی و اســتادان و کارمندان آن و نهایتا جلسه‌ی ریاســت محترم دانشگاه، دکتر نوریان سرپرست محترم دانشگاه با مسئولان محترم وزارت علوم، قرار بر آن شد تا ۲۵۰۰ رشته‌محل به دانشگاه آزاد اسلامی بازگردانده شود و البته ماجرا همچنان با تکذیبیه وزارت علوم ادامه دارد.

 

اما یکی از نکات قابل توجه در این مجادله، نحوه‌ی بازتاب اخبار مربوط به آن در برخی خبرگزاری‌ها و سایت‌های سیاسی بود که این شائبه را در ذهن مخاطبان به وجود آورد که گویی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی و کارمندان آن در جایی مقابل سیاســت‌های دولت منتخب مردم ایستاده‌اند. از آن طرف نیز سایت‌های حامی دولت برای تایید درستی اقدام تبعیض‌آمیز وزارت علوم، اینگونه وانمود کردند که دانشگاه آزاد اسلامی مخالف سیاســت‌های اصلاحی وزارت علوم در عرصه‌ی آموزش عالی و ساماندهی آن اســت، اما حقیقت ماجرا چیست؟

در ادامه‌ی مطلب نگارنده سعی می‌کند گزارش این ماجرا را از منظری متفاوت از خبرگزاری‌ها و سایت‌های سیاسی دو جناح اصلی کشور بازنماید و امید آن دارد که در این گزارش از مسیر انصاف خارج نشود. لازم به ذکر اســت که اینجانب خود از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی اســت و به برکت امکانات فضای مجازی با گروه بزرگی از همکاران در تماس اســت و کم و بیش از دغدغه‌های آنان آگاه دارد، با وجود این محتمل اســت که برخی دیگر از همکاران وی در تفسیر این ماجرا نگاهی متفاوت داشته باشند و البته این حق آنان اســت و محترم.

۱ -همان طور که پیش از این و در نامه‌ی جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شده اســت، در تمام ســال‌های اخیر دانشگاه آزاد اسلامی و به خصوص منافع صنفی اعضای هیات علمی و کارمندان آن، قربانی بازی‌های جناحی شده اســت و ماجرای اخیر نیز از این قاعده‌ی کلی برکنار نیست.

اختلاف دو جناح اصلی کشور در ســال‌های ۸۴ تا ۹۲ به گسترش بی‌رویه‌ی دانشگاه پیام نور و علمی_کاربردی و غیرانتفاعی از سوی دولت وقت منجر شد؛ یعنی دولتی که منسوب به اصولگرایان بود. ریزش تعداد دانشجویان ورودی به دانشگاه آزاد اسلامی نیز به تدریج باعث ضعف بنیه‌ی مالی در یکی از حیاتی‌ترین نهادهای خصوصی کشور شد. این سیاســت متاسفانه طی ســال‌های ۹۲ تا ۹۶ و در دولت بعدی نیز که منسوب به اصلاح‌طلبان بود ادامه یافت و نهایتا به بروز بحران مالی در بزرگ‌ترین موسسه‌ی آموزشی کشور انجامید که مصداق واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی بود و بر خلاف رقبای وابستگی مالی به دولت ندارد.

۲ -با در نظر گرفـــــتن توافق دو جناح اصلی سیاسی کشور در ضربه زدن به دانشگاه آزاد اسلامی آن هم بدون در نظر گرفـــــتن منافع صنفی و امنیت شغلی اســتادان و کارمندان آن، مصادره کردن اخبار مربوط به اختلاف وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی به نحوی که در آن، وزارت علوم در جناح تحول‌خواه و اصلا‌ح‌طلب قرار گیرد و طرفدار بسامان کردن آموزش عالی قلمداد شود و در مقابل دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان مانع اصلاح و بسامانی آموزش عالی معرفی گردد، وارونه نمودن ماجرا و قلب حقیقت اســت.

 

همان گونه که گفته شد اعتراض اصلی اعضای هیات علمی به عملکرد وزارت علوم، متوجه تبعیض ناروایی اســت که این وزارت‌خانه بین دانشگاه آزاد اسلامی از یک سو و موسسات دیگر و به خصوص دانشگاه‌های غیرانتفاعی و علمی_کاربردی و پیام نور روا داشته اســت. در این سیاســت تبعیض‌آمیز متاسفانه امکانات بسیار زیاد و غیرقابل قیاسِ آموزشی و پژوهشی در دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به موسسات دانشگاهی دیگر و نیز نقش آن در اشتغال‌زایی مستقیم حدود ۷۵۰۰۰ نفر از نخبگان کشور نادیده گرفـــــته شده و در مقابل بدون توجه به امکانات بسیار اندک موسسات پیش‌گفته و این که برخی از آن‌ها هیچگونه فرصت شغلی برای جویندگان کار در کشور ایجاد نکرده‌اند، رشته‌محل‌های دانشگاهی به آنان تقدیم شده اســت.

۳ -در اینجا نگارنده از ریاســت محترم جمهوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی و نیز از وزیر محترم آتی علوم تقاضا دارد که در حل و فصل نهایی ماجرا که انشاالله با درایت دولت تدبیر و امید دست خواهد داد، به جز نظرات کارشناسان رسمی وزارت علوم و دانشگاه آزاد اسلامی، دیدگاه برخی از اعضای هیات علمی را که از منظری صنفی ارائه می‌شود ملاحظه فرمایند و جزئیات تبیعیض ناروایی را که در بند پیشین بر آن تاکید شد مد نظر قرار دهند.

 

درخواســت اصلی اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی که یقینا از طریق دایره‌ی حقوقی دانشگاه آزاد اسلامی پی‌گیری خواهد شد، بررسی رعایت اســتانداردهای آموزشی در تمامی موسسات آموزشی کشور از سوی یک نهاد مستقل از وزارت علوم اســت؛ اســتانداردهایی که همواره در انتقاد وزارت علوم نسبت به دانشگاه آزاد اسلامی بر رعایت آن‌ها تاکید می‌شود، اما عدم رعایت آن‌ها در موسسات دیگر خاطر مسئولان محترم وزارت علوم را بر نمی‌آشوبد.

 

بررسی این مورد در یک نهاد مستقل از آنجا ضروری اســت که با اقدامات اخیر وزارت علوم، بی‌طرفی این وزارت‌خانه زیر سوال رفـــــته و لطمات زیادی به حیثیت علمی و آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی وارد شده اســت؛ لذا پیشنهاد نگارنده به رییس جمهور محترم و منتخب مردم که مورد حمایت بسیاری از کارمندان و اســتادان دانشگاه آزاد اسلامی نیز بوده‌اند، این اســت که هیاتی مستقل و مرکب از نماینده‌ی دولت، نماینده‌ی دانشگاه آزاد اسلامی و سازمان بازرسی کل کشور، مستندات دانشگاه آزاد اسلامی در اعمال سیاســت تبعیض‌آمیز علیه خود را بررسی و نتیجه را به ریاســت محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی گزارش کند تا در سیاســتگذاری‌های آینده‌ی دولت در آموزش عالی، مد نظر وزارت علوم قرار گیرد.

اما در پایان و به عنوان یکی از اعضای خانواده‌ی بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی که از نزدیک با دغدغه‌های آنان آشناســت و از درون این خانواده ماجرای اخیر را واکاویده اســت، خدمت مسئولان محترم معروض می‌دارد که برخلاف آنچه که در این مدت و با شیطنت برخی خبرگزاری‌های رسمی در فضای عمومی منتصــویر شد، اعضای هیات علمی و کارمندان دانشگاه آزاد اسلامی در اختلاف میان وزارت علوم و این دانشگاه، دغدغه‌ای جز مسائل صنفی و بهبود اســتانداردهای آموزش عالی ندارند.

 

قطع به یقین حل این دردسر نه در یک فضای تقابلی جدل‌آمیز که فقط با همکاری و همدلی مسئولان محترم وزارت علوم و ریاســت محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی از یک سو و رییس هیات امنا و ریاســت محترم دانشگاه آزاد اسلامی از سوی دیگر امکان‌پذیر خواهد شد؛ همچنان که در اطلاعیه‌ی اخیر ریاســت محترم دانشگاه آزاد اسلامی یعنی دکتر نوریان نیز بر این حیاتی تاکید شده بود.


*اســتاد دانشگاه آزاد اسلامی

داغترین اخبار و رویداد های ایـــران و خارج
این مطلب در این ساعت از سایت توما در بخش خبری ارســال گردیده اســت
این بخش شامل خبر های ورزشی نیز میباشد
میتوانید خبر فوق را به اشراک بگذارید

نوشته انتقاد از تبعیض وزارت علوم، حمایت از اقدامات دولت اولین بار در مجله آنلاین توما. پدیدار شد.